សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា

IIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

News & Events | IIC University Of Technology
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈួន ចាន់ថន សាកលវិទ្យាធិការ IIC បានអញ្ជើញ​ទៅចូលរួមប្រជុំ​ក្នុងវេទិកាអឺរ៉ុប និងអាស៊ី
IIC: ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ឈួន ចាន់ថន សាកលវិទ្យាធិការ IIC បានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំក្នុងវេទិកាអឺរ៉ុប និងអាស៊ី ដែលមានតំណាងមកពីទ្វីបអឺរ៉ុប 32ប្រទេស និងមកពីទ្វីបអាស៊ី 19ប្រទេស នៅទីក្រុង កូប៉ិនហាហ្គិន ប្រទេសដាណឺម៉ាក កាលពីថ្ងៃទី 3 ដល់ទី 5 ខែ តុលា ឆ្នាំ2016។ ប្រធានបទនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺ «ជំនាញសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី 21 (21st CENTURY SKILLS)» ដែលបានផ្តោតជាចម្បង ដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរគន្លឹះទាំងបីខាងក្រោម។
1/ តើជំនាញបែបណាដែលចាំបាច់សម្រាប់ការសិក្សាអស់មួយជីវិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប និងអាស៊ីនៅសតវត្សរ៍ទី21នេះ?
2/ តើមានកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលបានបង្កើតឱ្យមានការប្រែប្រួលដល់វិស័យអប់រំនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី 21នេះ?
3/ តើភាពខុសគ្នារវាងវប្បធម៌អាស៊ី និងអឺរ៉ុប បានជះឥទ្ធិពលដល់ជំនាញសម្រាប់សតវត្សរ៍ទី21យ៉ាងណាដែរ?
 Untitled Document