Member of

Untitled Document
Untitled Document
មហាវិទ្យាល័យ និងជំនាញ/ឯកទេស

ការងារក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សា នៅមហាវិទ្យាល័យ និងជំនាញ/ឯកទេស នៅសាកលវិទ្យាល័យ IIC ដូចខាងក្រោម៖
មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ
• គណនេយ្យ
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញគណនេយ្យ នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគណនេយ្យ តាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
• ទីផ្សារ
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាទីផ្សារ តាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
• គ្រប់គ្រង
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាទីផ្សារ តាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
• គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងសណ្ឋាគារ នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រង ទេសចរណ៍តាមបណ្តាគ្រឹះស្ថាន អប់រំនានា
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
• វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញវិភាគសេដ្ឋកិច្ច, គ្រប់គ្រងហនីភ័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ច តាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
• ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ, គ្រប់គ្រងហនីភ័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា ជាពិសេសធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
មហាវិទ្យាល័យគណិតសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រ
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី (Programming), បណ្តាញណែតវីុក (Networking), អភិវឌ្ឍន៍វិបសាយ(Website), និងអ្នករចនា(Designer) នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រតាមបណ្តាលគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
• នីតិសាស្ត្រ
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញច្បាប់ នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ប្រឡងធ្វើជាមេធាវី និងចៅក្រម
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជានីតិសាស្ត្រ តាមបណ្តាលគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
• រដ្ឋបាលសាធារណៈ
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញរដ្ឋបាលកិច្ច ទាំងវិស័យឯកជន និងសាធារណៈនៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមបណ្តាលគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា
• ភាសាកូរ៉េ
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញបកប្រែភាសាកូរ៉េ នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាកូរ៉េ តាមបណ្តាលគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា
• អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស
       - ក្លាយជាអ្នកជំនាញបកប្រែភាសាអង់គ្លេស នៅតាមបណ្តាក្រុមហ៊ុន អង្គការ និងស្ថាប័ននានា
       - ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសតាមបណ្តាលគ្រឹះស្ថាន អប់រំនានា។
 Untitled Document